Συντηρητική χειρουργική θεραπεία

Συντηρητική χειρουργική  θεραπεία

Η ριζική μαστεκτομή υπήρξε για χρόνια η μοναδική αποτελεσματική θεραπεία για την αντιμετώπιση του καρκίνου του μαστού.

Η ανάγκη  να μειωθούν οι αρνητικές επιπτώσεις των ριζικών εκτεταμένων επεμβάσεων (σωματικές και ψυχικές μεταβολές),  χωρίς όμως να μειωθεί στο ελάχιστο η αποτελεσματικότητα της θεραπείας, οδήγησε στο να επινοηθούν συντηρητικότερες χειρουργικές τεχνικές, στις οποίες ο μαστός διασώζεται.

Υπάρχει μια ποικιλία επεμβάσεων που περιλαμβάνει την αφαίρεση του όγκου μαζί με ποσότητα υγιούς ιστού που τον  περιβάλει.  Ανάλογα με την ποσότητα του υγιούς αυτού ιστού, που περιλαμβάνεται στην εκτομή, έχουν προταθεί αντίστοιχες επεμβάσεις όπως ογκεκτομή, τμηματεκτομή, τεταρτεκτομή.

Οι συντηρητικές επεμβάσεις συνδυάζονται πάντα με μετεγχειρητική ακτινοβολία του εναπομείναντος μαστού.

Πρωταρχικός σκοπός της συντηρητικής θεραπείας του καρκίνου του μαστού, είναι

•η πλήρης αφαίρεση του όγκου, επιτυγνάνοντας υγιή χειρουργικά όρια
•η επίτευξη άριστου αισθητικού αποτελέσματος αποδεκτού από την ασθενή
•η ελαχιστοποίηση της πιθανότητας τοπικής υποτροπής με την χορήγηση ακτινοβολίας
Υπάρχουν ορισμένες αντενδείξεις για την επιλογή της χειρουργικής αυτής επέμβασης, όπως το ιστορικό ακτινοβολίας στο μαστό, η ύπαρξη νόσου του συνδετικού ιστού προηγηθείσες επεμβάσεις στο ίδιο μαστό κλπ.

Το αισθητικό αποτελέσμα εξαρτάται από την εμπειρία και ικανότητες του χειρουργού, αλλά και από μια σειρά από παράγοντες όπως το μέγεθος, η εντόπιση, η πολυεστιακότητα του όγκου, όπως επίσης, το μέγεθος του μαστού και του σώματος της ασθενούς. 

Ο εξειδικευμένος χειρουργός έχει στη διάθεσή του τεχνικές και μεθόδους για την επίλυση προκλήσεων που αναδεικνύονται σε κάθε περίπτωση.